สมัครเกมส์ปั่นแปะ ไอดีไลน์ จีคลับ วิสามัญผู้ถือหุ้น

สมัครเกมส์ปั่นแปะ Alytus, ลิทัวเนีย, 17/11/2016 14:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) – 2016 9 ธันวาคม AB Snaigė ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียน Pramonės str. 6, Alytus, รหัสบริษัท 249664610 (ต่อไปนี้ – บริษัท) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ต่อไปนี้ – การประชุม)

สถานที่นัดพบ สมัครเกมส์ปั่นแปะ สำนักงาน AB Snaigė, Kareivių st. 6 (ชั้น 5), วิลนีอุส

การประชุมจะเริ่มเวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 21:45 น.)

วันบัญชีประชุม – 2559 2 ธันวาคม (เฉพาะผู้ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นวันบัญชีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากตน หรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้ตกลงกันในการโอนสิทธิออกเสียงด้วยเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ เพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

การประชุมเริ่มต้นและเรียกประชุมโดยคณะกรรมการบริษัท

วาระการประชุม:

วาระที่ 1: ลดทุนจดทะเบียนของ AB Snaigė;

บริษัทไม่ให้โอกาสในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างมติในประเด็นวาระการประชุม เอกสารที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทwww.snaige.ltใต้เมนู “นักลงทุน” ” นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถทำความคุ้นเคยกับข้อมูลนี้ได้ที่สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท (Pramonės St. 6, Alytus) ในวันทำการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16:00 น. (วันศุกร์ ถึง 14.00 น.) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: (8-315) 56206, (8-5) 2361970

ผู้ถือหุ้นที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดสามารถเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมได้ โดยส่งร่างมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเสนอแต่ละประเด็นเพิ่มเติม หรือให้คำอธิบายเมื่อไม่ต้องการมติ ข้อเสนอที่จะเพิ่มในวาระจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล ข้อเสนอจะถูกส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัทในวันทำการหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ AB Snaigė, Pramonės str. 6, LT-62175 อลิทัส ข้อเสนอจะถูกส่งทางอีเมล อีเมลvilniaus.biuras@snaige.lt. การเสนอเพิ่มรายการเพิ่มเติมในวาระอาจส่งได้จนถึงปี 2559 24 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น. หากมีการเพิ่มเติมวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งการเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าไม่เกิน 10 วันก่อนวันประชุมในลักษณะเดียวกับการเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดสามารถเสนอร่างมติใหม่ในประเด็นที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมให้บริษัทตรวจสอบตรวจสอบงบการเงินประจำปีได้ ข้อเสนออาจส่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล ข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรในวันทำการจนถึงปี 2559 วันที่ 8 ธันวาคม เวลา 14.00 น. อาจส่งถึงบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ AB Snaigė, Pramonės str.6, LT-62175 Alytus ในระหว่างการประชุม สามารถส่งข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธานในที่ประชุมหลังจากที่เขาได้ประกาศระเบียบวาระการประชุมแล้ว แต่อย่าช้ากว่าหลังจากที่ที่ประชุมได้เริ่มอภิปรายประเด็นในวาระการประชุมแล้ว ข้อเสนอจะถูกส่งทางอีเมลไปที่vilniaus.biuras@snaige.lt. การประชุมจะหารือจนถึงปี 2559 ข้อเสนอที่ได้รับทางอีเมลนี้ในวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิส่งคำถามต่อบริษัทล่วงหน้าเกี่ยวกับประเด็นในวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทาง e-mail มาที่vilniaus.biuras@snaige.ltไม่เกิน 3 วันทำการก่อนการประชุม บริษัทจะตอบคำถามที่ส่งมาทางอีเมลก่อนการประชุม ยกเว้นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามต้องยื่นเอกสารแสดงตน ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้อง หนังสือมอบอำนาจที่ออกโดยบุคคลธรรมดาจะต้องได้รับการรับรอง หนังสือมอบอำนาจที่ออกให้ในต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาลิทัวเนียและรับรองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ผู้รับมอบฉันทะอาจได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายและอาจลงคะแนนแตกต่างกันตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทได้มาในนามของตนเองแต่เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นต้องเปิดเผยตัวตนของลูกค้าคนสุดท้ายให้บริษัททราบ หุ้นที่จะลงคะแนนเสียงก่อนลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมแทนผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่ได้รับการรับรอง หนังสือมอบอำนาจที่ออกโดยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการยืนยันจากผู้ถือหุ้นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างโดยซอฟต์แวร์สร้างลายเซ็นที่ปลอดภัยและยืนยันโดยใบรับรองที่ผ่านการรับรองซึ่งใช้ได้ในสาธารณรัฐลิทัวเนีย ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งบริษัททางอีเมลที่vilniaus.biuras@snaige.lt เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจที่ออกโดยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 14.00 น. ของวันทำการสุดท้ายก่อนการประชุม หนังสือมอบอำนาจและหนังสือแจ้งต้องทำเป็นหนังสือ หนังสือมอบอำนาจและการแจ้งต่อบริษัทจะต้องลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่จดหมายที่ส่งทางอีเมล เมื่อส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องระบุที่อยู่อินเทอร์เน็ตซึ่งซอฟต์แวร์ตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยกรอกบัตรลงคะแนนทั่วไป แบบฟอร์มลงคะแนนทั่วไปมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทwww.snaige.ltในรายการเมนู “นักลงทุน” หากผู้ถือหุ้นร้องขอเป็นหนังสือ บริษัทฯ จะส่งบัตรลงคะแนนทั่วไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งด้วยตนเองเพื่อลงลายมือชื่อก่อนการประชุมไม่เกิน 10 วันก่อนวันประชุม บัตรลงคะแนนทั่วไปที่กรอกเสร็จแล้วจะต้องลงนามโดยผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเขา หากบัตรลงคะแนนทั่วไปลงนามโดยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น จะต้องแนบเอกสารยืนยันสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแนบมาด้วย บัตรลงคะแนนทั่วไปที่กรอกแล้วพร้อมเอกสารแนบ (ถ้าจำเป็น) จะต้องส่งให้กับบริษัทโดยส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังที่อยู่ AB Snaigė, Pramonės str.6, LT-62175 Alytus หรือโดยจัดส่งให้กับบริษัท บัตรลงคะแนนที่ได้รับก่อนการประชุมจะถือว่าถูกต้อง

เว็บไซต์ของบริษัทwww.snaige.ltเมนู “นักลงทุน” ให้ข้อมูลและเอกสาร:

– หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
– จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวันเรียกประชุม
– ร่างมติในประเด็นระเบียบวาระและเอกสารอื่นๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมFierceMarkets ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Questex, LLC เป็นผู้นำด้าน B2B e-media โดยให้บริการข้อมูลและการตลาดในด้านโทรคมนาคม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต การดูแลสุขภาพ ไอที พลังงาน รัฐบาล การเงิน และอุตสาหกรรมค้าปลีก ผ่านพอร์ตโฟลิโอของจดหมายข่าวทางอีเมล เว็บไซต์ การสัมมนาผ่านเว็บ และการถ่ายทอดสด ทุกวันทำการ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมากมายของ FierceMarkets เข้าถึงผู้บริหารมากกว่า 2 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศ

สิ่งพิมพ์ปัจจุบัน ได้แก่ :
โทรคมนาคม: FierceWireless; FierceCable; ผู้พัฒนาที่ดุร้าย; วิดีโอออนไลน์ที่ดุเดือด; FierceTelecom; FierceWirelessTech; FierceWireless:ยุโรป /โทรคมนาคม EMEA, FierceInstaller; เทเลคอมเอเชีย; การดูแลสุขภาพ: FierceEMR; FierceHealthcare; FierceHealthการเงิน; FierceHealthIT; FierceHealthPayer; FierceHealthPayer การต่อต้านการฉ้อโกง; FierceMobileHealthcare; การจัดการการปฏิบัติอย่างดุเดือดและผลกระทบต่อโรงพยาบาล วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต: FierceBiotech; FierceBiotechIT; การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพที่ดุเดือด; ดุร้ายCRO; FierceDiagnostics, FierceDrug Delivery; FierceMedicalDevices; FiercePharma; FiercePharmaAsia; FiercePharmaMarketing; FiercePharma การผลิต; FierceVaccines และ FierceAnimalHealth Enterprise IT: FierceBigData; ดุร้ายCIO; การจัดการเนื้อหาที่ดุเดือด; FierceDevOps; FierceEnterpriseการสื่อสาร; FierceITSecurity และ FierceMobileIT; การเงิน: FierceCFO; และ FierceFinanceIT; รัฐบาล: รัฐบาลที่ดุเดือด; รัฐบาลที่ดุร้ายไอที; FierceHomelandSecurity; FierceMobileGovernment; FierceCities และ FierceGovHealthIT การตลาดและการค้าปลีก: FierceCMO; FierceTechExec.มอนทรีออล ควิเบก–(Marketwired – 17 พ.ย. 2559) –

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: มีภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

24 พฤศจิกายน 2559
Jean-Noël Desmarais Pavilion แห่งพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์มอนทรีออล
1380 Sherbrooke Street West, มอนทรีออล
งานเลี้ยงค็อกเทล เวลา 18.00 น.
เริ่มประมูล 19.30น.
ในการปรากฏตัวกิตติมศักดิ์ของStéphan La Rocheผู้อำนวยการบริหารพิพิธภัณฑ์อารยธรรม

มีความยินดีอย่างยิ่งที่ Les éditions esse นำเสนอการประมูลผลประโยชน์ Vendu-Sold ครั้งที่แปดที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์มอนทรีออล ในปีนี้ Patrick Masbourian ผู้จัดรายการวิทยุ/โทรทัศน์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประมูล งานระดมทุนครั้งนี้จะช่วยให้องค์กร Les éditions esse ที่ไม่แสวงหาผลกำไรสามารถรักษาบทบาทหลักในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินและนักเขียนที่มีบทบาทในแวดวงศิลปะร่วมสมัย Vendu-Sold 2016 ยังให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมสำหรับศิลปินรุ่นเยาว์และเป็นที่รู้จักของแคนาดาที่มีความสามารถยอดเยี่ยม

ศิลปินที่โดดเด่นได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกที่รับรองความเป็นเลิศของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยภัณฑารักษ์ของคอลเล็กชั่น Hydro-Québec และประธาน Les éditions esse Anne-Claude Bacon หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลที่ Musée d’art contemporain de Montréal และรองประธานของ Les éditions esse Julie Bélisle กรรมการบริหารของ Mois de la Photo à Montréal Audrey Genois ภัณฑารักษ์อิสระ Réal Lussier และผู้กำกับ Les éditions esse Sylvette Babin

ตัวแทนศิลปิน

Abbas Akhavan, Jaime Angelopoulos, Jean-Pierre Aubé, Simon Bertrand, Louis Bouvier, Shary Boyle, John Boyle-Singfield, Mathieu Cardin, Louis-Philippe Côté, Raphaëlle de Groot, Manon De Pauw, Annie Descôteaux, Martin Désilets, David Elliott, Julie Favreau, Claudie Gagnon, Yan Giguère, Angela Grauerholz, Paul Hardy, Nelson Henricks, Anne-Renée Hotte, Jessica Houston, Richard Ibghy & Marilou Lemmens, Chris Kline, Valérie Kolakis, François Lacasse, Daniel Lahaise, Mathieu Latulippes Jean-François Lauda, ​​​​Jean-Michel Leclerc, Caroline Mauxion, Michael Merrill, Luce Meunier, Léna Mill-Reuillard, Aude Moreau, Sasha Pierce, Yann Pocreau, Jean-Benoit Pouliot, Sayeh Sarfaraz, karen elaine spencer, Karen Tam, Ripley Whiteside

Les éditions esse ขอแสดงความขอบคุณอย่างอบอุ่นจากพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ ศิลปิน และเจ้าของแกลเลอรี่สำหรับการมีส่วนร่วมในงานนี้ http://encan.esse.ca/en/2016-partners

ซื้อบัตรได้ที่นี่: http://encan.esse.ca/en/tickets

คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้ แต่ต้องการประมูลงานศิลปะที่กำลังประมูลอยู่หรือไม่? คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการประมูลที่ไม่อยู่ซึ่งจะช่วยให้คุณเดิมพันโดยไม่อยู่หรือทางโทรศัพท์ผ่านตัวแทนของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: http://encan.esse.ca/en/absentee-bid-form

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว VENDU ขายปี 2016 กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์การประมูลที่encan.esse.ca

เพื่อดูภาพที่เกี่ยวข้องกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้: http://media3.marketwire.com/docs/5_MGL3252_Photo_Guy_LHeureux.jpg

ภาพถ่าย: © Guy L’Heureuxแวนคูเวอร์ – (Marketwired – 16 พฤศจิกายน 2016) -สเตอร์ลิง Ventures กลุ่ม, Inc. ( “สเตอร์ลิง”) (OTCQB: SGGV) มีความยินดีที่จะรายงานว่าวันที่ 11 พฤศจิกายนTH 2016 ก็ลงนามในการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ชัดเจน ข้อตกลงกับ Euroclub Holding Ltd (“Euroclub”) เป็นผลให้ Euroclub จะกลายเป็น บริษัท ย่อยของ Sterling โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินงานในบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และยุโรป แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของบริษัทกำลังเปิดตัวทั่วประเทศในอินเดียและจีน

อันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ นาย Nicolaos Mellios ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Euroclub ซึ่งอาศัยอยู่ในแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ได้รับแต่งตั้งให้เป็น CEO ของ Sterling Mr. Mellios อยู่ในธุรกิจเกมออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2542 คุณ Nick Mellios, BSc, MBA รับผิดชอบด้านการจัดการด้านเทคนิคและกลยุทธ์โดยรวม และนำภูมิหลังที่กว้างขวางในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจมาสู่บทบาทผู้นำของเขาที่ Euroclub ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการระดมทุน และรวบรวมทีมเทคนิคและการดำเนินงานเพื่อสร้างและสนับสนุนแพลตฟอร์ม iGaming ทางสังคมและเงินจริงของ Euroclub นอกจากนี้เขายังเป็นผู้นำด้านความพยายามในการพัฒนาธุรกิจในการเจรจาข้อตกลงกับผู้ให้บริการเกมออนไลน์และทางบก และผู้ให้บริการเกมบุคคลที่สาม ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ Euroclub คุณ Mellios เป็น CEO ของ Yummy Interactive นาย. Mellios ได้ร่วมก่อตั้ง Yummy เพื่อสร้างโซลูชันการจัดจำหน่ายเกมตามต้องการและ DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล) สำหรับผู้ให้บริการมือถือ/บรอดแบนด์ ตลอดจนผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่แอปพลิเคชัน/เกม ก่อนร่วมงานกับ Yummy นิคเคยดำรงตำแหน่งด้านการพัฒนาธุรกิจใหม่และการจัดการการควบคุมโปรแกรมที่ Hughes Aircraft เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียด้วยปริญญาโทบริหารธุรกิจและปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์ Mr. Mellios ได้เปลี่ยน Mr. Tsakok, MBA, CFA เป็น CEO ซึ่งจะยังคงเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Nick ดำรงตำแหน่งใน New Business Development and Program Controls Management ที่ Hughes Aircraft เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียด้วยปริญญาโทบริหารธุรกิจและปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์ Mr. Mellios ได้เปลี่ยน Mr. Tsakok, MBA, CFA เป็น CEO ซึ่งจะยังคงเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Nick ดำรงตำแหน่งใน New Business Development and Program Controls Management ที่ Hughes Aircraft เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียด้วยปริญญาโทบริหารธุรกิจและปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์ Mr. Mellios ได้เปลี่ยน Mr. Tsakok, MBA, CFA เป็น CEO ซึ่งจะยังคงเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Euroclub มีการเติบโตอย่างมากตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้ 406,030 ยูโรในปี 2557 และ 655,224 ยูโรในปี 2558

Euroclub เป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มหลายเกมแบบ B2B และ B2C ภายใต้ชื่อแบรนด์ MOJO พร้อมชุดผลิตภัณฑ์เกมโซเชียลและเงินจริงเต็มรูปแบบ รวมถึงโป๊กเกอร์ออนไลน์ เกมคาสิโน และการรวมบุคคลที่สามกับดีลเลอร์สด e-sports การเดิมพันกีฬาและเกมทักษะ Mojo เสนอพันธมิตร B2B ทั้งตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบ white label และ API แบบครบวงจรพร้อมการประมวลผลการชำระเงินทั่วโลกที่ครอบคลุม สำนักงานจดทะเบียนของ Mojo อยู่ในมอลตา โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค 25 คนในแวนคูเวอร์ ดับลิน และบาร์เซโลนา Mojo รองรับพันธมิตร B2B มากกว่า 20 รายและการดำเนินงาน B2C ด้วยใบอนุญาตการเล่นเกมในมอลตาและคูราเซา

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง สเตอร์ลิงจะออกหุ้นสามัญจำนวน 170,285,696 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนและแลกเปลี่ยนได้ 791,500 หุ้น ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในราคา 0.20 ดอลลาร์ เมื่อแปลงแล้ว หุ้นสามัญเหล่านั้นจะมีใบสำคัญแสดงสิทธิแนบมา 5 ฉบับ ใช้สิทธิได้ในราคา 0.20 ดอลลาร์ โดยมีระยะเวลา 3 ปี

ควบคู่ไปกับการเข้าซื้อกิจการของ Euroclub สเตอร์ลิงได้จัดให้มีการเสนอขายเฉพาะบุคคลจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 10 ล้านหน่วย โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1 หุ้นที่ 0.05 ดอลลาร์ และวอแรนต์ Series “F” สามารถแปลงได้ในราคา 0.15 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นทุนของ Euroclub ข้อกำหนดด้านเงินทุนทันทีสำหรับการเข้าสู่อินเดียและจีนคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2559

นอกจากนี้ Mr. Patrick Martin และ Mr. Sachin Pawa ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ Sterling เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Patrick Martin, BSc, MBA เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ Zappos ตั้งแต่ปี 2014 และเป็นหนึ่งในสถาปนิกของกลยุทธ์ลูกค้าที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เขาได้ขยายความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะขององค์กร เขายังเคยดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Zappos และเคยเป็นวิศวกรอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาที่ Electronic Arts Sports ความเชี่ยวชาญของ Mr. Martin ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยี บิ๊กดาต้า และการตลาดออนไลน์/ทางตรง เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย และได้รับปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Kellogg School of Management ของมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น

Sachin Pawa, BBA, MBA มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการสร้างธุรกิจเกมในอินเดีย เขาร่วมก่อตั้งและพัฒนา Sol Entertainment Private Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการของ Crown Casino ในเมืองกัว ประเทศอินเดีย เขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Online สำหรับ Playwin ซึ่งเป็นธุรกิจลอตเตอรีที่ได้รับอนุญาตที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Blue Square Services ซึ่งดูแลเว็บไซต์ Maharjahclub และได้รับใบอนุญาตในสหราชอาณาจักร เขายังได้จัดตั้งและจัดการร้านค้าปลีกและการดำเนินงานต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จสำหรับการจำหน่ายอุปกรณ์พกพา รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ด้วยปริญญาโทบริหารธุรกิจ และจากโรงเรียนการจัดการ Apeejay ในเดลี ประเทศอินเดีย ด้วยปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

คุณเจอร์รี่ รันอล์ฟสัน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของสเตอร์ลิงแล้ว และคณะกรรมการขอขอบคุณเขาที่ให้การสนับสนุนบริษัท

ในนามของคณะกรรมการ

นาย Nicolaos Mellios ประธานและซีอีโอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการยื่น SEC 8-K ของบริษัท

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติ “การป้องกันภัย” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 นักลงทุนควรระมัดระวังว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ราคาผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดต่างประเทศและในประเทศ ตลอดจนความเสี่ยงโดยธรรมชาติของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องเนื่องจากผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควรโตรอนโต, ออนแทรีโอ–(Marketwired – 3 พ.ย. 2016) – ไม่ว่าจะเป็นการคลายความกังวล ฆ่าเวลาระหว่างเที่ยวบินล่าช้า หรือเฉลิมฉลองการเริ่มต้นวันหยุด ชาวแคนาดาชอบยกแก้วที่สนามบิน – หรือใน อากาศ. และพวกเราบางคนชอบทำทั้งสองอย่าง (ไปคิดมา)! ชาวแคนาดาทั้งหมดร้อยละ 70 ดื่มสุราระหว่างทางไปยังจุดหมายปลายทาง โดยร้อยละ 60 กล่าวว่าพวกเขาเริ่มต้นดื่มที่บาร์ในสนามบินตั้งแต่เช้าตรู่ จากการสำรวจชาวแคนาดากว่า 1,000 คนโดยCheapflights.caตัวแทนการค้นหาการเดินทางง่ายๆ

ในสนามบินและในอากาศ
ผู้ชายครึ่งหนึ่งที่ทำแบบสำรวจที่หยิบเครื่องดื่มที่บาร์ในสนามบิน มองว่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่พวกเขาเลือก ไวน์ (ร้อยละ 18) และสุราที่มีรสจัด (ร้อยละ 14) อยู่ห่างไกลจากกันเป็นอันดับสองและสาม และมีผู้ชายเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เลือกดื่มค็อกเทล ในบรรดาผู้หญิงที่แวะดื่มเครื่องดื่ม ร้อยละ 30 เลือกไวน์ที่บาร์ในสนามบิน แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกค็อกเทลเกือบเท่าๆ กัน (27 เปอร์เซ็นต์) ที่บ่งบอกถึงอารมณ์เฉลิมฉลองก่อนเที่ยวบิน และเวลาที่พวกเขามักจะท้องไปถึงบาร์คือเมื่อพวกเขามีการหยุดพักระหว่างทางยาว (26 เปอร์เซ็นต์) ตามมาด้วยเที่ยวบินล่าช้า (24 เปอร์เซ็นต์) และเมื่อมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทาง (22 เปอร์เซ็นต์)

เครื่องดื่มระหว่างการต่อสู้ก็เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางของหลายๆ คนเช่นกัน ชาวแคนาดาห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาดื่มสุรากลางเที่ยวบิน รวมถึงร้อยละ 13 ที่ทำเช่นนั้นในทุกการเดินทาง แม้ว่าร้อยละ 32 จะเป็นเหล้าฟรีที่ดึงดูดให้พวกเขากินบนเครื่องบิน

บางทีอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาและเวลาออกเดินทางที่บ้าคลั่ง การเริ่มดื่มแต่เนิ่นๆ ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง โดย 37 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ดื่มเมื่อเดินทางยอมรับว่าพวกเขาเริ่มเร็วกว่าปกติในวันที่เดินทาง เหตุผลหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวถึงการดื่มคือการเฉลิมฉลองการจากไป (27 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือความเบื่อหน่าย (17 เปอร์เซ็นต์) การพบปะกับเพื่อนร่วมเดินทาง (ร้อยละ 15) และความกังวลเรื่องการบิน (ร้อยละ 11)

ความตื่นเต้นของการพักผ่อนอาจทำให้นักเดินทางบางคนหลงระเริงมากเกินไป ประมาณ 18% ของผู้ชาย (และ 8% ของผู้หญิง) ที่ดื่มเหล้าขณะเดินทางรายงานว่ารู้สึกมึนเมาที่สนามบินหรือบนเที่ยวบิน และ 21% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดรายงานว่าเห็นผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่มึนเมาจนก่อกวน

การฉลองวันหยุด
การสำรวจยังเปิดเผยว่า 41% ของชาวแคนาดาดื่มเครื่องดื่มตามปกติในวันหยุด ในขณะที่ 28 เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนไปดื่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดหมายปลายทาง เตกีลาอาจจะเหมาะสมถ้าจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดของชาวเม็กซิกันหรือดื่มโมจิโต้สำหรับผู้ที่มาพักผ่อนในฮาวานา

วันหยุดยังเป็นข้ออ้างสำหรับหลายๆ คนที่จะโยนตารางงานออกไปนอกหน้าต่าง ประมาณหนึ่งในสามของชาว Canucks ดื่มค็อกเทลหรือเบียร์แก้วแรกก่อนเที่ยงของวันหยุด โดย 15 เปอร์เซ็นต์บอกว่าพวกเขาเริ่มก่อน 10.00 น. (ใครก็ตามที่กระหายเลือด?) และสรุปได้ชัดเจนคือผู้ที่ยอมรับการใช้จ่ายมากขึ้น กินเหล้ามากกว่าอาหารในวันหยุด: ผู้ชายร้อยละ 18 และผู้หญิงร้อยละ 15

อายุและแอลกอฮอล์
หากคุณคิดว่านักเดินทางที่อายุน้อยกว่าเป็นนักดื่มที่ใหญ่ที่สุด คุณคิดถูก 78 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอายุ 25-35 ปีจะแวะที่บาร์ในสนามบิน โดย 21% บอกว่าพวกเขาดื่มทุกครั้งที่ผ่าน สนามบิน. กลุ่มอายุนี้มีแนวโน้มสูงที่จะดื่มเครื่องดื่มบนเครื่องบินมากที่สุด โดยร้อยละ 68 รายงานว่าดื่มเครื่องดื่มดังกล่าว รวมทั้งร้อยละ 17 ที่ดื่มในทุกเที่ยวบิน

แต่กลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปีเท่านั้นที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับการดื่มและเลือกใช้แนวทางการผจญภัยในการดื่มเมื่อเดินทาง มีเพียง 28 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มอายุนั้นที่บอกว่าพวกเขาจะดื่มแบบและปริมาณปกติเมื่อไปเที่ยวพักผ่อน ในทางกลับกัน ร้อยละ 31 เลือกที่จะดื่มบางอย่างที่ตรงกับจุดหมายมากกว่า และร้อยละ 26 กล่าวว่าการเดินทางเป็นเวลาที่จะดื่มอะไรก็ได้ ทุกเวลา ไม่มีกลุ่มอายุอื่นใดที่มีมากกว่าร้อยละ 20 ที่ใช้วิธีการ “เดิมพันทั้งหมดปิด” เพื่อดูดซึม สมเหตุสมผลเนื่องจากรายงานว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะสะสมประสบการณ์มากกว่าของที่ระลึกขณะเดินทาง (แม้ว่าประสบการณ์ที่พวกเขาสะสมจะเป็นอาการเมาค้างก็ตาม)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรแคนาดาชอบดื่มขณะ jetting ทั่วโลกตรวจสอบผลการเต็มรูปแบบของ Cheapflights.ca นิสัยใหม่ล่าสุดที่เดินทางสำรวจที่นี่: Bottoms Up: นิสัยการดื่มสุราของแคนาดาในขณะที่เดินทาง

ผลการวิจัยมาจากการสำรวจออนไลน์ของชาวแคนาดา 1,004 คนในระยะเวลา 48 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 ตุลาคม 2016

เกี่ยวกับ Cheapflights.ca ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Momondo Group ซึ่ง
ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดย Cheapflights เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกด้านการเปรียบเทียบเที่ยวบินและการเผยแพร่ข้อตกลงที่ทุ่มเทให้กับการขจัดความซับซ้อนในการค้นหาเที่ยวบินที่คุ้มค่าที่สุดผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย: การค้นหาอัจฉริยะ ทำง่าย. ปัจจุบันเป็นผู้นำตลาดในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งสร้างรายได้จากปลายน้ำทั่วโลกมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่พันธมิตร ขณะที่ขยายไปสู่ดินแดนอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ใช้มากกว่า 120 ล้านคนเข้าชมเว็บไซต์และแอปในแต่ละปี โดยได้รับผลการค้นหามากกว่า 2 พันล้านรายการต่อเดือนจากเส้นทาง 900,000 เส้นทาง สมาชิกที่สมัครรับจดหมายข่าวของ Cheapflights จำนวน 10 ล้านคนได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดจากธุรกิจท่องเที่ยวมากกว่า 120 แห่ง ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า 80 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ร่วมกัน แพลตฟอร์มของ Cheapflights สร้างการจองที่เพียงพอสำหรับพันธมิตรในการเติมเครื่องบินโบอิ้ง 747 ทุก ๆ ห้านาที

ในปี 2011 Cheapflights ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจทางออนไลน์ของ Momondo Groupนิวยอร์ก, Nov. 03, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — TG Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TGTX) ประกาศในวันนี้ว่าจะมีการประชุมทางโทรศัพท์ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2016 เวลา 08:30 น. ET เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์สำหรับ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และให้แนวโน้มธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี Michael S. Weiss ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราว จะเป็นเจ้าภาพการประชุม

หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ โปรดโทร 1-877-407-8029 (สหรัฐฯ), 1201-689-8029 (นอกสหรัฐอเมริกา) หัวข้อการประชุม: TG Therapeutics Third Quarter 2016 Earnings Call เว็บคาสต์สดของงานนำเสนอนี้จะสามารถใช้ได้ในหน้ากิจกรรม, ตั้งอยู่ในส่วนของนักลงทุนและสื่อของเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ ที่www.tgtherapeutics.com การบันทึกเสียงการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้เล่นซ้ำได้ที่www.tgtherapeutics.comเป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากการโทร

TG Therapeutics จะประกาศผลทางการเงินสำหรับช่วงเวลานี้ในการแถลงข่าวก่อนที่จะมีการโทร

เกี่ยวกับ TG THERAPEUTICS, INC.

TG Therapeutics เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการจัดหา พัฒนา และจำหน่ายวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับมะเร็งชนิดบีเซลล์และโรคภูมิต้านตนเอง ปัจจุบัน บริษัทกำลังพัฒนาวิธีการรักษา 2 แบบที่มุ่งเป้าไปที่มะเร็งทางโลหิตวิทยาและโรคภูมิต้านตนเอง TG-1101 (ublituximab) เป็นโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่สร้างด้วยไกลโคโนลซึ่งมุ่งเป้าไปที่อีพิโทปที่จำเพาะและเฉพาะตัวบนแอนติเจน CD20 ที่พบในบี-ลิมโฟไซต์ที่โตเต็มที่ TG Therapeutics กำลังพัฒนา TGR-1202 ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง PI3K delta ที่รับประทานได้ ไอโซฟอร์มเดลต้าของ PI3K แสดงออกอย่างมากในเซลล์ที่มีแหล่งกำเนิดเม็ดเลือด และเชื่อว่ามีความสำคัญต่อการเพิ่มจำนวนและการอยู่รอดของบี-ลิมโฟไซต์ ทั้ง TG-1101 และ TGR-1202 อยู่ในระหว่างการพัฒนาทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด ด้วย TG-1101 เพิ่งเข้าสู่การพัฒนาทางคลินิกสำหรับความผิดปกติของภูมิต้านทานผิดปกติ บริษัทยังมีโปรแกรมพรีคลินิกเพื่อพัฒนาสารยับยั้ง IRAK4, สารยับยั้ง BET และแอนติบอดีต้าน PD-L1 และแอนติบอดีต้าน GITR TG Therapeutics มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้นิวยอร์ก, Nov. 07, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — TG Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TGTX) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2016 และการพัฒนาล่าสุดของบริษัท

Michael S. Weiss ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราวของบริษัท กล่าวว่า “ไตรมาสที่ 3 เป็นไตรมาสที่มีความสำคัญต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแก้ไขการทดลองใช้ GENUINE Phase 3 ที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถสรุปผลการศึกษาได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็เช่นกัน รักษาความเป็นไปได้สำหรับการอนุมัติอย่างรวดเร็วสำหรับ TG-1101 ร่วมกับ ibrutinib ที่สำคัญ เมื่อการลงทะเบียน GENUINE สิ้นสุดลง เราสามารถทุ่มเททรัพยากรของเราและมุ่งเน้นไปที่โปรแกรม UNITY ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ด้วยข้อได้เปรียบด้านราคาเหนือคู่แข่ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นคุณค่าของเราเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องราคายายังคงเพิ่มขึ้น” มร.ไวส์กล่าวต่อ “เราเห็นคุณค่าสำคัญที่สร้างเหตุการณ์สำคัญในช่วง 12 เดือนข้างหน้า รวมถึงการลงทะเบียน GENUINE ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559 ตามด้วยข้อมูลอันดับต้นๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ในระหว่างปี 2560 เราควรรายงานข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษา UNITY-DLBCL ของเราและโปรแกรม MS pivotal ของเราควรดำเนินการ แบบฟอร์มเต็มรูปแบบที่สนับสนุนโดยข้อมูลการพร่องเซลล์ B จากการศึกษาระยะที่ 2 ของเราใน RRMS ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ เราเชื่อว่าปี 2017 จะเป็นปีที่สร้างผลกระทบมากที่สุดของเราจนถึงปัจจุบัน”

ไตรมาสที่สามและไฮไลท์ล่าสุด

ASH 2016: บริษัทตั้งตารอการประชุมประจำปีของ American Society of Hematology (ASH) ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งการนำเสนอข้อมูลจะประกอบด้วยการนำเสนอด้วยวาจาสามครั้งและการนำเสนอโปสเตอร์สามชิ้น การนำเสนอทางคลินิกทั้งหมดจะเน้นถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพสำหรับการผสมผสานของ TGR-1202 กับยาที่กำหนดเป้าหมายใหม่ ซึ่งรวมถึงการนำเสนอด้วยปากเปล่าด้วย TGR-1202 ร่วมกับ ibrutinib และ TGR-1202 ร่วมกับ ruxolitinib

TGR-1202 Preclinical Differentiation: สิ่งพิมพ์ในเดือนตุลาคมในBloodนำเสนอข้อมูลพรีคลินิกที่อธิบายการทำงานร่วมกันของ TGR-1202 กับ carfilzomib และผลกระทบเฉพาะของการรวมกันเพื่อปิดเสียง c-Myc ในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพรีคลินิกและโมเดล myeloma ต่างๆ นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังได้อธิบายกลไกพิเศษเฉพาะของ TGR-1202 ในการยับยั้งโปรตีน kinase casein kinase-1 (CK1) epsilon ซึ่งอาจมีส่วนทำให้ c-Myc เงียบลง และอธิบายกิจกรรมทางคลินิกของ TGR-1202 ในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ลุกลาม

TGR-1202 + Carfilzomib: จากงานพรีคลินิกของ TGR-1202 ที่ตีพิมพ์ในBloodได้มีการเปิดตัวการศึกษา Phase 1/2 ของ TGR-1202 และ Carfilzomib ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่กำเริบหรือดื้อต่อการรักษา

การแก้ไขการศึกษาของแท้: บริษัทได้แก้ไขการทดลองทางคลินิก GENUINE Phase 3 ที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยแก้ไขปลายทางหลักเป็นอัตราการตอบกลับโดยรวม (ORR) โดยคาดว่าการลงทะเบียนจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2559 และข้อมูลระดับบนสุดจะพร้อมใช้งานในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 การศึกษาได้รับการขับเคลื่อนอย่างดีเพื่อตรวจหาความแตกต่างใน ORR ซึ่งหากประสบความสำเร็จ อาจสนับสนุนการยื่นขออนุมัติแบบเร่งด่วน

การนำเสนอข้อมูลทางคลินิกของ TG-1101 ใน NMO: ในระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งที่ 32 ของ European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis บริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางคลินิกจากการศึกษา Phase Ib ของ TG-1101 ในผู้ป่วย NMO ที่มี TG-1101 ที่แสดงให้เห็นอย่างรวดเร็ว และการพร่องของ B-cells อย่างมีประสิทธิผลระหว่างการกำเริบของ NMO แบบเฉียบพลัน บริษัทมีการศึกษาวิจัย TG-1101 ในระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่องในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

การกำหนดยาเด็กกำพร้า: บริษัทได้รับการกำหนดยาเด็กกำพร้าสำหรับ TGR-1202 สำหรับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง และสำหรับ TG-1101 สำหรับการรักษา Neuromyelitis Optica (NMO) และ Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD)

UNITY-DLBCL: การ ลงทะเบียนผู้ป่วยเริ่มต้นขึ้นสำหรับการศึกษาทางคลินิกของ UNITY-DLBCL Phase 2b ที่มุ่งเน้นการลงทะเบียนซึ่งประเมิน TG-1101 และ TGR-1202 ร่วมกันเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาเดี่ยว TGR-1202 ในผู้ป่วยที่มี DLBCL ที่มีอาการกำเริบ/ดื้อยาขั้นสูง
เหตุการณ์สำคัญที่เหลือในปี 2559

ลงทะเบียนเข้าร่วมการทดลองทางคลินิก GENUINE Phase 3 ให้เสร็จสิ้น
ลงทะเบียนอย่างจริงจังในการลงทะเบียนทดลองของบริษัทโดยตรง ซึ่งรวมถึง UNITY-CLL Phase 3 และ UNITY-DLBCL Phase 2b
ลงทะเบียนต่อในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 ในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
นำเสนอข้อมูลทางคลินิกจากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 ที่หลากหลายที่งาน American Society of Hematology Annual Meeting ในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นที่ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2559

สถานะเงินสด: เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน และดอกเบี้ยค้างรับอยู่ที่ 60.7 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ค่าใช้จ่าย ด้านการวิจัยและพัฒนา: ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยู่ที่ 21.8 ล้านดอลลาร์และ 46.9 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลำดับ เทียบกับ 11.6 ล้านดอลลาร์และ 32.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลำดับ . ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้นรวมอยู่ที่ 10.2 ล้านดอลลาร์และ 17.9 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและ CMC สำหรับการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 และศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นสำหรับทั้ง 3 และ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ส่วนใหญ่มาจากโครงการพัฒนาทางคลินิกอย่างต่อเนื่องและต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องสำหรับ TG-1101 และ TGR-1202

ค่าใช้จ่าย G&A: ค่าใช้จ่าย ทั่วไปและการบริหาร (G&A) อยู่ที่ 3.2 ล้านดอลลาร์และ 8.1 ล้านดอลลาร์สำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลำดับ เทียบกับ 2.3 ล้านดอลลาร์และ 13.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลำดับ ค่าใช้จ่าย G&A ที่ลดลงตามช่วงเวลาจากเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือส่วนผู้ถือหุ้นที่รับรู้ระหว่างปี 2558 ค่าใช้จ่าย G&A สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2558 และเราคาดว่าค่าใช้จ่าย G&A จะค่อนข้างคงที่ตลอดไตรมาสที่สี่ของปี 2559

ขาดทุนสุทธิ: ขาดทุน สุทธิ 24.8 ล้านดอลลาร์และ 54.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลำดับ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 13.7 ล้านดอลลาร์และ 45.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลำดับ

คำแนะนำทางการเงิน: บริษัทเชื่อว่าเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 60.7 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จะเพียงพอสำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2561
ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับนักลงทุนในวันนี้ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30 น. ET เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของไตรมาส 3 ปี 2559 ของบริษัท และให้ภาพรวมทางธุรกิจสำหรับช่วงที่เหลือของปี 2559

หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ โปรดโทร 1-877-407-8029 (สหรัฐฯ), 1201-689-8029 (นอกสหรัฐอเมริกา) หัวข้อการประชุม: TG Therapeutics Third Quarter 2016 Earnings Call เว็บคาสต์สดของงานนำเสนอนี้จะสามารถใช้ได้ในหน้ากิจกรรม, ตั้งอยู่ในส่วนของนักลงทุนและสื่อของเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ ที่www.tgtherapeutics.com การบันทึกเสียงการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้เล่นซ้ำได้ที่www.tgtherapeutics.comเป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากการโทร

เกี่ยวกับ TG THERAPEUTICS, INC.

TG Therapeutics เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการจัดหา พัฒนา และจำหน่ายวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับมะเร็งชนิดบีเซลล์และโรคภูมิต้านตนเอง ปัจจุบัน บริษัทกำลังพัฒนาวิธีการรักษา 2 แบบที่มุ่งเป้าไปที่มะเร็งทางโลหิตวิทยาและโรคภูมิต้านตนเอง TG-1101 (ublituximab) เป็นโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่สร้างด้วยไกลโคโนลซึ่งมุ่งเป้าไปที่อีพิโทปที่จำเพาะและเฉพาะตัวบนแอนติเจน CD20 ที่พบในบี-ลิมโฟไซต์ที่โตเต็มที่ TG Therapeutics กำลังพัฒนา TGR-1202 ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง PI3K delta ที่รับประทานได้ ไอโซฟอร์มเดลต้าของ PI3K แสดงออกอย่างมากในเซลล์ที่มีแหล่งกำเนิดเม็ดเลือด และเชื่อว่ามีความสำคัญต่อการเพิ่มจำนวนและการอยู่รอดของบี-ลิมโฟไซต์ ทั้ง TG-1101 และ TGR-1202 อยู่ในระหว่างการพัฒนาทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด ด้วย TG-1101 เพิ่งเข้าสู่การพัฒนาทางคลินิกสำหรับความผิดปกติของภูมิต้านทานผิดปกติ บริษัทยังมีโปรแกรมพรีคลินิกเพื่อพัฒนาสารยับยั้ง IRAK4, สารยับยั้ง BET และแอนติบอดีต้าน PD-L1 และต้าน GITR TG Therapeutics มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้

คำเตือน

ข้อความบางส่วนที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ระยะเวลาของการศึกษา GENUINE ที่เสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาของข้อมูลระดับบนสุดสำหรับการศึกษา GENUINE ความสามารถในการใช้ผลลัพธ์จาก GENUINE เพื่อการอนุมัติแบบเร่งด่วน ระยะเวลาของข้อมูลเริ่มต้น จากการศึกษา UNITY-DLBCL ช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลและการเริ่มต้นโปรแกรมหลักของ MS อาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ สำหรับข้อความเหล่านั้น เราอ้างสิทธิ์ในการคุ้มครองท่าเรือปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างไปอย่างมาก ได้แก่ ความสามารถของเราในการประสบความสำเร็จและต้นทุน – ทำการทดลอง GENUINE, UNITY-CLL หรือ UNITY-DLBCL ให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่ผลทางคลินิกจากการศึกษา GENUINE, UNITY-CLL และ/หรือ UNITY-DLBCL จะไม่เป็นไปในเชิงบวก และ/หรือจะไม่สนับสนุนการอนุมัติด้านกฎระเบียบของ TG-1101 หรือ TGR-1202 ความเสี่ยงที่องค์การอาหารและยาจะไม่อนุญาตให้เราประชุมก่อน BLA เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาของแท้ ความเสี่ยงที่เราจะไม่ยื่น BLA สำหรับ TG-1101 หรือ NDA สำหรับ TGR-1202 โดยพิจารณาจาก GENUINE หรือ UNITY-CLL ความเสี่ยงที่แม้จะมีแนวโน้มเชิงบวกในช่วงต้นของการลงทะเบียนในการศึกษา UNITY-CLL ที่การลงทะเบียนจะล่าช้าเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงที่การวิเคราะห์ระหว่างกาลที่วางแผนไว้จะไม่อนุญาตให้ปิดกลุ่มตัวแทนเดียวในการศึกษา UNITY-CLL ก่อนกำหนด จำเป็นต้องลงทะเบียนเกินผู้ป่วย 450 รายที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะขยายการลงทะเบียนเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงที่จะสังเกตเห็นปัญหาด้านความปลอดภัยหรือแนวโน้มในการศึกษา GENUINE UNITY-CLL และ/หรือการศึกษา UNITY-DLBCL ที่ป้องกันการอนุมัติของ TG-1101 และ/หรือ TGR-1202 หรือกำหนดให้เรายุติการศึกษา GENUINE หรือ UNITY-CLL หรือการศึกษา UNITY-DLBCL ก่อนจะเสร็จสิ้น ความเสี่ยงที่ข้อมูล (ทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพ) จากการทดลองทางคลินิกในอนาคตจะไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้จากการทดลองทางคลินิกและการทดลองทางคลินิกก่อนหน้า ความเสี่ยงที่การศึกษา GENUINE ที่มีการแก้ไข หรือการศึกษาของ UNITY-CLL หรือ UNITY-DLBCL หรือการศึกษาทดลองทางคลินิกที่มีการลงทะเบียนโดยตรงอื่นๆ ของเราตามที่ออกแบบหรือแก้ไข อาจไม่เพียงพอหรือเป็นที่ยอมรับในการสนับสนุนการอนุมัติด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงที่การทดลองจะใช้เวลาในการลงทะเบียนนานกว่าที่คาดไว้ ความเสี่ยงที่การคาดการณ์การประหยัดต้นทุนจะเกิดขึ้นโดยการแก้ไขการทดลองใช้ GENUINE จะไม่เกิดขึ้นจริง ความสามารถของเราในการบรรลุเป้าหมายสำคัญที่เราวางแผนไว้ในปีหน้า ความสามารถของเราในการจัดการเงินสดของเราตามประมาณการของเรา และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุเป็นครั้งคราวในรายงานของเราที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ให้กล่าวถึง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น เราไม่ดำเนินการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในที่นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้และข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนหน้าสามารถดูได้ที่ เราไม่ดำเนินการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในที่นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้และข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนหน้าสามารถดูได้ที่ เราไม่ดำเนินการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในที่นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้และข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนหน้าสามารถดูได้ที่ www.tgtherapeutics.com . ข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลอ้างอิงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น

TGTX – G

TG Therapeutics, Inc.
ข้อมูลทางการเงินรวมที่เลือกไว้

ข้อมูลการดำเนินงาน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) :

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2016 2015 2016 2015

รายได้จากใบอนุญาต $ 38,096 $ 38,096 $ 114,286 $ 114,286

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย:
วิจัยและพัฒนา:
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด 919,648 35,756 1,873,730 2,733,110
การวิจัยและพัฒนาอื่นๆ 20,878,108 11,538,246 45,075,097 29,719,891
การวิจัยและพัฒนาโดยรวม 21,797,756 11,574,002 46,948,827 32,453,001

ทั่วไปและการบริหาร:
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด 1,914,390 1,204,278 4,307,670 10,106,938
อื่นๆ ทั่วไปและการบริหาร 1,251,421 1,085,400 3,798,859 3,094,362
รวมทั่วไปและการบริหาร 3,165,811 2,289,678 8,106,529 13,201,300

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 24,963,567 13,863,680 55,055,356 45,654,301

ขาดทุนจากการดำเนินงาน (24,925,471 ) (13,825,584 ) (54,941,070 ) (45,540,015 )

ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ๆ :
รายได้ดอกเบี้ย (87,965 ) (55,977 ) (265,456 ) (109,660 )
รายได้อื่นๆ (33,042 ) — (33,042 ) —
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 211,538 246,527 674,699 730,710
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตั๋วเงินจ่าย (184,975 ) (360,218 ) (738,520 ) (824,231 )
รวมรายได้อื่น (94,444 ) (169,668 ) (362,319 ) (203,181 )

ขาดทุนสุทธิ $ (24,831,027 ) $ (13,655,916 ) $ (54,578,751 ) $ (45,336,834 )

ขาดทุนสุทธิขั้นพื้นฐานและปรับลดต่อหุ้นสามัญ $ (0.50 ) $ (0.28 ) $ (1.11 ) $ (1.01 )

หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณขาดทุนสุทธิพื้นฐานและปรับลดต่อหุ้นสามัญ 49,203,277 47,946,309 48,961,582 44,810,352

ข้อมูลงบดุลแบบย่อ:

30 กันยายน 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม 2558*
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน และดอกเบี้ยค้างรับ $ 60,710,595 $ 102,416,894
สินทรัพย์รวม 75,687,094 113,473,201
ขาดดุลสะสม (212,712,677 ) (158,133,926 )
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 56,754,721 101,573,302
* สรุปจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไฮไลท์ประจำไตรมาส 3 ปี 2559:

รายได้สุทธิ GAAP ของสหรัฐอเมริกาจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 61.4 ล้านดอลลาร์
ผลขาดทุนสุทธิ GAAP ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 35.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 6.39 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด รวมถึงขาดทุนสุทธิที่ไม่ใช่เงินสด 27.0 ล้านดอลลาร์จากหนี้สินอนุพันธ์
รายได้สุทธิ GAAP ของสหรัฐอเมริกาจากการดำเนินงานที่หยุดดำเนินการจำนวน 8.8 ล้านดอลลาร์
ขาดทุนสุทธิ GAAP ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินงานที่ยกเลิกที่ 3.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.59 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
รายได้จากการขายปลีกต่อล้านที่ซื้อขาย 65 ดอลลาร์ต่อล้าน
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินการต่อและหยุดดำเนินการ 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
การเติบโตที่มั่นคงในส่วนของลูกค้าเป็น 725 ล้านดอลลาร์ – เพิ่มขึ้น 10% จาก 30 มิถุนายน 2016 และเพิ่มขึ้น 6% จาก 31 ธันวาคม 2015
สถานะเงินสดจากการดำเนินงานรวมที่แข็งแกร่งที่ 227.6 ล้านดอลลาร์และการเกินดุลด้านกฎระเบียบ 90.9 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ตุลาคม 2016 ตัวชี้วัดการซื้อขายของลูกค้าจากการดำเนินงานต่อเนื่อง(1)ไฮไลท์:

ปริมาณการซื้อขายของลูกค้ารายย่อย(2) ที่ 305 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2559 ต่ำกว่าเดือนกันยายน 2559 6% และต่ำกว่าเดือนตุลาคม 2558 9%
ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าสถาบัน(2) ที่ 24 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2559 ต่ำกว่าเดือนกันยายน 2559 17% และต่ำกว่าเดือนตุลาคม 2558 29%
สไลด์นำเสนอสำหรับไตรมาสที่มีให้บริการที่http://ir.fxcm.com/

นิวยอร์ก, Nov. 08, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์ชั้นนำ หรือ FX การซื้อขายและบริการที่เกี่ยวข้อง ประกาศในวันนี้สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2016 รายได้จากการซื้อขาย GAAP ของสหรัฐอเมริกาจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 57.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 56.2 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ขาดทุนสุทธิ GAAP ของสหรัฐฯ ที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 35.8 ล้านดอลลาร์ (รวมผลขาดทุนสุทธิ 27.0 ล้านดอลลาร์จากหนี้สินอนุพันธ์) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2016 หรือ 6.39 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้สุทธิ GAAP ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 64.3 ล้านดอลลาร์ (รวมกำไรสุทธิ 137.6 ล้านดอลลาร์จากหนี้สินอนุพันธ์) หรือ 12.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2016 รายได้จากการซื้อขาย GAAP ของสหรัฐอเมริกาจากการดำเนินการต่อเนื่องอยู่ที่ 196.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 184.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2015 รายได้สุทธิ GAAP สุทธิที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 85.9 ล้านดอลลาร์ สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือ 15.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ GAAP ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 427.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 86.13 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ผลลัพธ์เหล่านี้รวมถึงกำไรสุทธิ 200.4 ล้านดอลลาร์จากหนี้สินตราสารอนุพันธ์สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และขาดทุนสุทธิ 254.7 ล้านดอลลาร์จากหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินสำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ขาดทุน/กำไรสุทธิจากหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสดในมูลค่าของอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้องกับ Leucadia Letter and Credit Agreements (ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) ข้อตกลงจดหมายเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการจัดหาเงินทุนที่จัดทำโดย Leucadia National Corp. (“Leucadia”) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015 ลูกค้าของ FXCM ประสบปัญหายอดคงเหลือติดลบเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฟรังก์สวิสหลังจากที่ธนาคารแห่งชาติสวิส (“SNB”) ยกเลิกการตรึงฟรังก์สวิสกับยูโร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2015 FXCM ได้ลงนามในข้อตกลงทางการเงินกับ Leucadia ซึ่งอนุญาตให้บริษัทย่อยที่ได้รับการควบคุมของ FXCM ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนและดำเนินการตามปกติต่อไปหลังจากเกิดความสูญเสียที่สำคัญซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2015

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เราได้เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างการจัดหาเงินทุนกับ Leucadia (“ธุรกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ของ Leucadia”) เราได้แก้ไขเงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อที่แก้ไขและปรับใหม่ (“ข้อตกลงด้านเครดิต”) และแทนที่ข้อตกลงจดหมายฉบับแก้ไขและฉบับใหม่ (“ข้อตกลงจดหมาย”) ด้วยข้อตกลงบริษัทจำกัดความรับผิดใหม่ การปรับโครงสร้างใหม่กระชับความร่วมมือกับ Leucadia และทำให้ Leucadia มีความสนใจในการเป็นสมาชิกในหน่วยงานที่ดำเนินงานของเรา FXCM Group, LLC

รายได้จากการซื้อขาย GAAP ของสหรัฐอเมริกาจากการดำเนินการที่หยุดดำเนินการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2016 อยู่ที่ 8.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.4 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2015 ขาดทุนสุทธิ GAAP ของสหรัฐฯ ที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินการที่ยกเลิกคือ 3.3 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือ 0.59 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้สุทธิ GAAP ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินงานที่ยกเลิก 9.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.76 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายได้จากการซื้อขาย GAAP ของสหรัฐอเมริกาจากการดำเนินการที่หยุดดำเนินการในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 อยู่ที่ 22.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 60.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ขาดทุนสุทธิ GAAP ของ FXCM Inc. จากการดำเนินการที่หยุดดำเนินการอยู่ที่ 14.9 ล้านดอลลาร์สำหรับ เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือ 2.67 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ GAAP ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นของ FXCM Inc. จากการดำเนินงานที่ยกเลิก 21.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 4.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้รวมการชำระคดีทางกฎหมายที่มีมายาวนานจำนวน 2.3 ล้านดอลลาร์

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินการต่อเนื่องและที่หยุดดำเนินการอยู่ที่ 6.4 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับ 5.2 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินการต่อเนื่องและที่หยุดดำเนินการอยู่ที่ 27.6 ล้านดอลลาร์สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับ 25.6 ล้านดอลลาร์สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 2.1 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับขาดทุน 1.3 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 20.5 ล้านดอลลาร์สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับขาดทุน 0.7 ล้านดอลลาร์สำหรับเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP มาตรการนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนและไม่ควรนำมาพิจารณาแทนรายได้สุทธิหรือรายได้สุทธิที่เป็นของ FXCM Inc. ซึ่งแต่ละรายการกำหนดตาม US GAAP และการคำนวณของเราสำหรับมาตรการนี้อาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งรายงานโดย บริษัทอื่นๆ ดู “มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP” ที่เริ่มต้นใน A-3 ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินแบบ Non-GAAP นี้ และสำหรับการกระทบยอดของมาตรการดังกล่าวกับการวัดที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดซึ่งคำนวณตาม US GAAP

วันนี้ FXCM Inc. ได้ประกาศตัวชี้วัดการซื้อขายของลูกค้าที่สำคัญบางประการสำหรับเดือนตุลาคม 2016 กิจกรรมประจำเดือน ได้แก่:

ตุลาคม 2016 ตัวชี้วัดการซื้อขายของลูกค้าจากการดำเนินงานต่อเนื่อง(1)

ตัวชี้วัดการซื้อขายลูกค้ารายย่อย

ปริมาณการซื้อขายของลูกค้ารายย่อย(2) ที่ 305 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2559 ต่ำกว่าเดือนกันยายน 2559 6% และต่ำกว่าเดือนตุลาคม 2558 9%
ปริมาณการซื้อขายลูกค้ารายย่อยเฉลี่ย(2)ต่อวันที่ 14.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2559 ต่ำกว่าเดือนกันยายน 2559 1% และต่ำกว่าตุลาคม 2558 5%
ลูกค้ารายย่อยเฉลี่ย 538,098 เทรดต่อวันในเดือนตุลาคม 2016 ต่ำกว่าเดือนกันยายน 2016 4% และสูงกว่าเดือนตุลาคม 2015 5%
บัญชีที่ใช้งานอยู่(3)จำนวน 177,949 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2016 เพิ่มขึ้น 131 หรือ 0.1% จากวันที่ 30 กันยายน 2016 และลดลง 324 หรือ 0.2% จากวันที่ 31 ตุลาคม 2015
บัญชีซื้อขายได้(4)จำนวน 154,986 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ลดลง 81 หรือ 0.1% จากวันที่ 30 กันยายน 2559 และลดลง 6,099 หรือ 4% จากวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ตัวชี้วัดการซื้อขายลูกค้าสถาบัน

ไอดีไลน์ จีคลับ ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าสถาบัน(2) ที่ 24 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2559 ต่ำกว่าเดือนกันยายน 2559 17% และต่ำกว่าเดือนตุลาคม 2558 29%
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยของสถาบัน(2)ต่อวันที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2559 ต่ำกว่าเดือนกันยายน 2559 15% และต่ำกว่าเดือนตุลาคม 2558 31%
ลูกค้าสถาบันเฉลี่ย 37,709 ไอดีไลน์ จีคลับ รายต่อวันในเดือนตุลาคม 2016 ต่ำกว่าเดือนกันยายน 2016 9% และสูงกว่าเดือนตุลาคม 2015 32%
ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งผลทางประวัติศาสตร์ของแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถพบได้บนหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ขององค์กร FXCM ของwww.fxcm.com

ข้อมูลการดำเนินงานนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจมีการแก้ไข และไม่ควรใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงินของ FXCM Inc. FXCM ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตต่อสาธารณะหรือตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานที่รายงานก่อนหน้านี้ การปรับปรุงใด ๆ ในการรายงานก่อนหน้านี้ข้อมูลการดำเนินงานจะปรากฏในข้อมูลการดำเนินงานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถพบได้บนหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ขององค์กรของ บริษัท ฯwww.fxcm.com

(1)ตัวชี้วัดการซื้อขายของลูกค้าจากการดำเนินการต่อเนื่องไม่รวมการดำเนินการที่ยกเลิกของ FXCM Japan และ FXCM Hong Kong

(2)ปริมาณที่ลูกค้า FXCM ซื้อขายในช่วงเวลานั้นแปลเป็นดอลลาร์สหรัฐ

(3)บัญชีที่ใช้งานอยู่คือบัญชีที่มีการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงสิบสองเดือนก่อนหน้า

(4)บัญชีที่ซื้อขายได้คือบัญชีที่มีเงินทุนเพียงพอที่จะทำการซื้อขายตามนโยบายการซื้อขายของ FXCM

เมตริกการซื้อขายของลูกค้าที่เลือกจากการดำเนินการต่อเนื่อง

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2016 2015 % เปลี่ยน 2016 2015 % เปลี่ยน

ปริมาณการซื้อขายปลีกทั้งหมด (หน่วยเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐ) $ 875 $ 972 -10 % $ 2,648 $ 2,906 -9 %
บัญชีที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด 177,818 180,121 -1 % 177,818 180,121 -1 %
วันซื้อขายในงวด 66 66 0 % 195 194 1 %
การซื้อขายเฉลี่ยรายวัน 544,096 563,100 -3 % 582,861 539,043 8 %
การซื้อขายเฉลี่ยรายวันต่อบัญชีที่ใช้งานอยู่ 3.1 3.1 -2 % 3.3 3.0 10 %
รายได้จากการขายปลีกต่อล้านที่ซื้อขาย $ 65 $ 56 16 % $ 72 $ 59 22 %
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด (ล้านเหรียญ) $ 725 $ 713 2 % $ 725 $ 713 2 %