แอพแทงบอล ข้อเสนอเงินสด

แอพแทงบอล การประกาศนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ เผยแพร่ หรือแจกจ่าย ทั้งหมดหรือบางส่วน ใน หรือจากเขตอำนาจศาลใดๆ ที่กระทำการดังกล่าว จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

มีการประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ว่าคณะกรรมการของ CryptoLogic (TSX:CRY)(TSX:CXY)(NASDAQ:CRYP)(LSE:CRP) และ Amaya ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของ

ข้อเสนอโดย Amaya เพื่อซื้อกิจการทั้งหมด ออกและจะออกหุ้นสามัญของ CryptoLogic ซึ่งคณะกรรมการของ CryptoLogic จะแนะนำอย่างเป็นเอกฉันท์ในราคา 2.535 เหรียญสหรัฐ (1.606 ปอนด์*) (2.543 เหรียญสหรัฐ**) ต่อหุ้น CryptoLogic

คณะกรรมการของ CryptoLogic และ Amaya มีความยินดีที่จะประกาศว่าเอกสารข้อเสนอลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 (” เอกสารข้อเสนอ “) กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อ

เสนอและขั้นตอนในการยอมรับพร้อมกับแบบฟอร์ม ของการยอมรับ เช่นเดียวกับหนังสือเวียนกรรมการของคณะกรรมการของ CryptoLogic ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้ถือหุ้นของ

CryptoLogic และเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่แลกเปลี่ยนได้ของ CryptoLogic ในเครือ CryptoLogic Exchange Corporation และผู้ถือหุ้น CryptoLogic ทั้งหมด ตัวเลือกวันนี้

ในขั้นต้น ข้อเสนอจะยังคงเปิดรับการยอมรับจนถึงเวลา 15:00 น. ตามเวลาลอนดอน (10:00 น. ตามเวลาโตรอนโต) ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 และมีเงื่อนไขว่าการยอมรับที่ถูกต้องนั้น

มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออกของ CryptoLogic และมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงที่แนบมากับทุนที่ออกของ CryptoLogic ซึ่งปกติจะใช้ได้ในการประชุมสามัญของ CryptoLogic รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเสนอซื้อทั้งหมดระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอ

ในการยอมรับข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้น CryptoLogic แบบฟอร์มการยอมรับควรกรอก ลงนามและส่งคืน หรือการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับการถือครองใน CREST) ​​หรือการโอน

เข้าหนังสือ (สำหรับการถือครองใน CDS หรือ DTC) ตาม คำแนะนำที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มการยอมรับเพื่อให้ได้รับหรือชำระโดยเร็วที่สุด และไม่ว่าในกรณีใด ภายในไม่

เกิน 15:00 น. ตามเวลาลอนดอน (10.00 น. ตามเวลาโตรอนโต) ของวันที่ 28 มีนาคม 2555 สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับ ผู้ถือหุ้น CryptoLogic ควรอ่านวรรค 15 ของส่วนที่ 2 ของเอกสารข้อเสนอ

สำเนาเอกสารข้อเสนอ แบบฟอร์มตอบรับ หนังสือเวียนกรรมการ และเอกสารอื่นๆ ที่จัดแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อเสนอนี้ จะให้บริการฟรี โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่จำกัด บนเว็บไซต์ของ Amaya ที่www.amaya.com .amayagaming.com/cryptologicและเว็บไซต์ของ CryptoLogic ที่

offer.CryptoLogic.com ภายในไม่เกิน 12.00 น. ตามเวลาลอนดอนของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับข้อเสนอ โปรดติดต่อ Boudicca Proxy Consultants ตัวแทนข้อมูลสำหรับข้อเสนอที่:

ประกาศนี้ แม้ว่าจะจำเป็นภายใต้ประมวลกฎหมายนี้ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่ก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอในการขายหรือ

การเชิญให้สมัครหรือซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือการชักชวนของข้อเสนอ เพื่อซื้อหรือสมัครสมาชิกหลักทรัพย์ใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ตามข้อเสนอหรืออย่างอื่น ข้อเสนอจะทำผ่านเอกสารข้อ

เสนอ แบบฟอร์มตอบรับ และเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น ซึ่งจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อเสนอ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยอมรับข้อเสนอ)

การตอบสนองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอควรทำเฉพาะบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อเสนอ แบบตอบรับ หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ทำข้อเสนอ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของ

CryptoLogic อ่านเอกสารที่เป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วนเมื่อส่งไปแล้ว บทสรุปและประกาศไม่ถือเป็นหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารที่เทียบเท่าหนังสือชี้ชวน

ข้อความในประกาศนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในประกาศนี้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น และการประกาศประกาศนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริงที่บัญญัติไว้ ในประกาศนี้นับ

แต่วันดังกล่าว ไม่มีข้อความใดในประกาศนี้จะถือเป็นการคาดการณ์ ประมาณการ หรือประมาณการประสิทธิภาพทางการเงินในอนาคตของ Amaya หรือ Amaya Group หรือ CryptoLogic หรือ CryptoLogic Group เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ประกาศนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายของเกิร์นซีย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดา และกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และข้อมูลที่เปิดเผยไม่เหมือน

กับการเปิดเผยหากประกาศนี้จัดทำขึ้นตาม กฎหมายที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดย Amaya หรือกำหนดโดยหลักจรรยาบรรณและได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอจะไม่ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือใน หรือโดยการใช้จดหมาย หรือโดยวิธีการหรือเครื่องมือใดๆ (รวมถึง การจำกัดทาง

โทรศัพท์ โทรสาร เทเล็กซ์ อินเทอร์เน็ต หรือรูปแบบอื่นของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) การค้าระหว่างรัฐหรือต่างประเทศของ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ของการแลกเปลี่ยน

หลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลที่จำกัดใดๆ และข้อเสนอนี้จะไม่สามารถยอมรับได้โดยการใช้ วิธีการ เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ หรือจากภายในเขตอำนาจศาลที่จำกัดใดๆ ดัง

นั้น เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดย Amaya หรือตามหลักจรรยาบรรณและได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ สำเนาประกาศนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกนำมา และต้อง

ไม่ส่งทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดในหรือ เข้าหรือออกจากเขตอำนาจศาลที่จำกัดใดๆ และบุคคลที่ได้รับเอกสารดังกล่าว (รวมถึงผู้ดูแล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้ดูแลผลประโยชน์) จะต้องไม่แจกจ่ายหรือส่งใน หรือจากเขตอำนาจศาลดังกล่าว เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจทำให้การยอมรับข้อเสนอโดยอ้างว่าเป็นโมฆะโดยบุคคลในเขตอำนาจศาลดังกล่าวเป็นโมฆะ .

ความพร้อมของข้อเสนอสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร เกิร์นซีย์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่สหราชอาณาจักร เกิร์นซีย์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้กฎข้อ 8.3(a) ของจรรยาบรรณ บุคคลใดๆ ที่สนใจในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องประเภทอื่นของบริษัทรับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษใดๆ (เป็นผู้เสนออื่นที่ไม่ใช่ผู้

เสนอซื้อซึ่งได้ประกาศว่าข้อเสนอนั้นเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นเงินสดแต่เพียงผู้เดียว) ต้องทำ การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดภายหลังการเริ่มต้นของระยะเวลารับซื้อ และหากภายหลัง ภายหลัง

การประกาศที่มีการระบุผู้เสนอกระดาษในครั้งแรก การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดต้องมีรายละเอียดของผลประโยชน์ของบุคคลและตำแหน่งสั้นใน และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใดๆ

ของ (i) บริษัทที่ได้รับข้อเสนอและ (ii) ผู้เสนอกระดาษใดๆ การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดโดยบุคคลที่บังคับใช้กฎ 8.3(a) จะต้องกระทำภายในไม่เกิน 3 30:00 น. ของวันทำการที่

10 หลังจากเริ่มระยะเวลารับซื้อ และหากเหมาะสม ภายในไม่เกิน 15.30 น. ของวันทำการที่ 10 ถัดจากการประกาศที่มีการระบุผู้เสนอกระดาษในครั้งแรก บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทรับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษก่อนกำหนดเส้นตายสำหรับการเปิดเผยตำแหน่งการเปิดจะต้องทำการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ภายใต้กฎข้อ 8.3(b) ของหลักจรรยาบรรณ บุคคลใดก็ตามที่มีหรือกลายเป็นที่สนใจในร้อยละหนึ่ง หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องประเภทอื่นของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษใดๆ

จะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขาย หากบุคคลนั้นซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือของผู้เสนอกระดาษรายใด การเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายต้องมีรายละเอียดของ

การซื้อขายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของบุคคลและตำแหน่งสั้นในและสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ของ (i) บริษัทที่ได้รับข้อเสนอและ (ii) ผู้เสนอกระดาษใด ๆ เว้น

แต่ในขอบเขต ว่ารายละเอียดเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยก่อนหน้านี้ภายใต้กฎข้อ 8 การเปิดเผยการซื้อขายโดยบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎข้อ 8.3 (ข) จะต้องดำเนินการภายในไม่เกิน 15.30 น. ในวันทำการถัดจากวันที่ทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

หากบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำการร่วมกันตามข้อตกลงหรือความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้มาหรือควบคุมส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือผู้เสนอเอกสาร จะถือว่าเป็นบุคคลเพียงคนเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการ กฎข้อ 8.3

การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดจะต้องทำโดยบริษัทที่ได้รับข้อเสนอและผู้ยื่นข้อเสนอใดๆ และการเปิดเผยการซื้อขายจะต้องทำโดยบริษัทที่ได้รับข้อเสนอ โดยผู้เสนอใดๆ และโดยบุคคลใดๆ ที่ดำเนินการร่วมกับพวกเขา (ดูกฎ 8.1, 8.2 และ 8.4) .

รายละเอียดของผู้รับข้อเสนอและบริษัทผู้เสนอซื้อที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยตำแหน่งการเปิดและการเปิดเผยการซื้อขาย สามารถดูได้ในตารางการเปิดเผยข้อมูลบน

เว็บไซต์ของ Takeover Panel ที่www.thetakeoverpanel.org.ukรวมถึงรายละเอียดของจำนวนที่เกี่ยวข้อง หลักทรัพย์ที่ออกเมื่อเริ่มระยะเวลารับซื้อและเมื่อมีการระบุผู้เสนอขายครั้งแรก

คุณควรติดต่อหน่วยเฝ้าระวังตลาดของคณะกรรมการที่หมายเลข +44 (0)20 7638 0129 หากคุณมีข้อสงสัยว่าคุณจำเป็นต้องเปิดเผยตำแหน่งการเปิดหรือการเปิดเผยการซื้อขาย

การเปิดตำแหน่งการเปิดเผยข้อมูลAmaya ได้จัดทำการเปิดเผยตำแหน่งการเปิดโดยกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นในการเปิดเผยภายใต้กฎข้อ 8.1(a) ของประมวลกฎหมายนี้ตามหลักปฏิบัติของ

ตลาดในสหราชอาณาจักรตามปกติและในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ Amaya หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือนายหน้า (ทำหน้าที่เป็นตัวแทน) อาจทำการซื้อ

หรือจัดเตรียมการซื้อหุ้น CryptoLogic นอกสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งคราว นอกเหนือจากตามข้อเสนอ ในช่วงระยะเวลารับซื้อ การซื้อเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเฉพาะในตลาดเปิดในราคาปกติ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการซื้อดังกล่าวจะถูกเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศแคนาดา Amaya จะไม่เสนอให้ได้มาหรือทำหรือเข้าทำข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือความเข้าใจในการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของหลัก

ประเภทใดประเภทหนึ่งที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอหรือหลักทรัพย์ที่แปลงเป็นหลักทรัพย์ประเภทนั้นได้ ข้อเสนอในและนับแต่วันประกาศความประสงค์ของ Amaya ในการทำคำเสนอซื้อจนสิ้นสุดข้อเสนอ ให้คาดหวังในสถานการณ์ที่จำกัด

ประกาศนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและธุรกิจของ CryptoLogic หรือ Amaya หรือ CryptoLogic Group และแผนและ

วัตถุประสงค์บางประการของ CryptoLogic Board และ Amaya Board ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือ

ปัจจุบัน ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักใช้คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์”, “เป้าหมาย”, “คาดหวัง”, “ประมาณการ”, “ตั้งใจ”, “วางแผน”, “เป้าหมาย”, “เชื่อ”, “จะ”,

“อาจ”, ” ควร”, “จะ”, “อาจ” หรือคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายกัน ข้อความเหล่านี้อิงตามสมมติฐานและการประเมินของ CryptoLogic Board และ Amaya Board ในแง่ของ

ประสบการณ์และการรับรู้ถึงแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน การพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง และปัจจัยอื่นๆ ที่พวกเขาเชื่อว่าเหมาะสม โดยธรรมชาติ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยง

และความไม่แน่นอน และปัจจัยที่อธิบายไว้ในบริบทของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวในประกาศนี้อาจทำให้ผลลัพธ์และการพัฒนาที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่แสดงในหรือโดยนัย

ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพทางการเงินในอนาคต เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในประกาศนี้ พวกเขายังไม่ได้รับการ

ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบของ CryptoLogic หรือ Amaya ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่คาดหวังและอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานหลักบางประการ ปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้หรือโดยนัย

ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ รวมทั้งไม่สามารถมีความแน่นอนได้ว่าเงื่อนไขของข้อเสนอจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาตหรือยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากความ

ไม่แน่นอนและความเสี่ยงดังกล่าว ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าด้วยวาจาหรือ

เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่เป็นของ CryptoLogic หรือ Amaya หรือสมาชิก กรรมการ

หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเหล่านี้เกิดขึ้นจริง หรือหากสมมติฐานที่อยู่ภายใต้พิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ CryptoLogic และ Amaya ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในประกาศนี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนด

ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะถือว่าเป็นการคาดการณ์ ประมาณการ หรือประมาณการประสิทธิภาพทางการเงินในอนาคตของสมาชิกในกลุ่ม Amaya หรือกลุ่ม CryptoLogic หลังจากเสร็จสิ้นข้อเสนอ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดย Amaya หรือตามหลักจรรยาบรรณ และได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ ข้อเสนอจะไม่สามารถใช้ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ใน

หรือจากเขตอำนาจศาลที่จำกัดซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเมิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลนั้น และไม่มีบุคคลใดยอมรับข้อเสนอด้วยการใช้ วิธีการ เครื่องมือหรือรูปแบบดังกล่าวภายใน

เขตอำนาจศาลที่จำกัดหรือเขตอำนาจศาลอื่นใด หากทำเช่นนั้นจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลนั้น ดังนั้น สำเนาประกาศนี้และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอไม่ได้ถูก

จัดทำขึ้น และต้องไม่ส่งโดยตรงหรือโดยอ้อม ทางไปรษณีย์หรือส่งต่อ แจกจ่าย หรือส่งใน หรือจากเขตอำนาจศาลที่จำกัด ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ในเขตอำนาจศาลนั้น

ความพร้อมใช้งานของข้อเสนอสำหรับผู้ถือหุ้น CryptoLogic ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร เกิร์นซีย์ แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องที่พวกเขาอาศัยอยู่ บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักร เกิร์นซีย์ แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา ควรแจ้งตนเองและปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอนี้มีไว้สำหรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเกิร์นซีย์ และอยู่ภายใต้ขั้นตอนและข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของสหราชอาณาจักร เกิร์นซีย์ และแคนาดา ซึ่งแตก

ต่างจากสหรัฐอเมริกา ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นในสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 14(d) และ 14(e) ของ และระเบียบ 14D และ 14E ภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาปี

1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (the ” Exchange Act”) ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นที่กำหนดโดยกฎข้อ 14d-1(d) ภายใต้พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณ

ดังนั้น ข้อเสนอจะต้องเปิดเผยและข้อกำหนดขั้นตอนอื่น ๆ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับตลาด การซื้อ สิทธิ์ในการถอนตัว ตารางเวลาข้อเสนอ ขั้นตอนการชำระบัญชี และระยะเวลาในการชำระเงินที่แตกต่างจากที่บังคับใช้ภายใต้ขั้นตอนและกฎหมายในการทำคำเสนอซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการเชิญชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ตามข้อเสนอหรืออย่างอื่น

ประกาศนี้ไม่ถือเป็นคำชี้แจงการชักชวน/ข้อเสนอแนะภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อเสนอจะทำโดยใช้เอกสารข้อเสนอเท่านั้น แบบฟอร์มตอบรับที่มาพร้อมกับ

เอกสารข้อเสนอ และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อเสนอ รวมถึงรายละเอียดว่าข้อเสนอจะเป็นอย่างไร ได้รับการยอมรับ ในสหรัฐอเมริกา,

สำเนาฟรีของ Schedule TO, Schedule 14D-9 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จะยื่นโดย Amaya หรือ CryptoLogic ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ จะมีให้ที่เว็บไซต์ของ SEC

ที่http://www.sec.gov เอกสารข้อเสนอ แบบฟอร์มตอบรับที่มาพร้อมกับเอกสารข้อเสนอ และเอกสารอื่นใดที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้จะมีให้สำหรับผู้ถือหุ้น CryptoLogic ผู้ถือหุ้น

ที่แลกเปลี่ยนได้ และผู้ถือตัวเลือก CryptoLogic ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของ CryptoLogic อ่านเอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มตอบรับที่แนบมาด้วย เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญ ผู้ถือหุ้น CryptoLogic ในสหรัฐอเมริกาควรอ่านคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และคำชี้แจงการชักชวน/คำแนะนำ เนื่องจากมีข้อมูลที่สำคัญ

* อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1.5784 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 1.00 ปอนด์ (เป็นอัตราบลูมเบิร์ก ณ เวลา 17.00 น. (เวลาลอนดอน) ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ในเอกสารข้อเสนอ)

** อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน US$0.9967 ถึง C$1.00 (เป็นอัตรา Bloomberg ณ เวลา 17.00 น. (เวลาลอนดอน) ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ในเอกสารข้อเสนอ)

SHELBURNE FALLS, Mass., Feb. 21, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — Planet Cazmo ผู้สร้างชั้นนำของผู้เล่นหลายคนออนไลน์ที่เล่นฟรีและประสบการณ์การเล่นเกมทางสังคมที่

ก่อตั้งโดยทหารผ่านศึกของ LucasArts และ Pileated Pictures ได้ประกาศในวันนี้ว่าได้รับความปลอดภัย การระดมทุนรอบหนึ่งซึ่งนำโดยนักลงทุน Michael Vlock ผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอของสำนักงานครอบครัว Pritzker/Vlock

การลงทุนเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดตัว Happy Giant แผนกใหม่ของ Planet Cazmo ซึ่งจะพัฒนาและเผยแพร่เนื้อหาต้นฉบับและลิขสิทธิ์โดยเน้นที่ประสบการณ์ข้ามแพลตฟอร์มสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต iOS/Android

“HappyGiant พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเกมโซเชียลข้ามแพลตฟอร์มในรูปแบบใหม่และน่าตื่นเต้น” Michael Levine ซีอีโอกล่าว “เกมเล่นฟรีกำลังเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มใหม่มากมาย และเราวางแผนที่จะพัฒนาแบรนด์ใหม่ที่เป็นต้นฉบับ เช่นเดียวกับการใช้ประสบการณ์ของเราในการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์หลักและใบอนุญาตต่อไป”

บริษัทเป็นรายแรกที่เปิดตัวคอนเสิร์ตเสมือนจริงบน Facebook ในรูปแบบการสตรีมกิจกรรมดนตรีสด และเพิ่งเปิดตัวเกม HTML5 บนมือถือใหม่ “Cazmo Monster Battles” ร่วมกับพันธมิตรMocoscape

“ด้วยผลงานของพวกเขาในการพัฒนาประสบการณ์ดิจิทัลสำหรับแบรนด์ผู้บริโภครายใหญ่และสถานบันเทิงชั้นนำ เราเห็นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในความสามารถของ Planet Cazmo ในการสร้างกระแสรายได้ที่ทำกำไรจากนวัตกรรมในอนาคต” Vlock กล่าว

“เราโชคดีที่มีจิตใจที่มีประสบการณ์มากที่สุดในแง่ของการนำเทคโนโลยีและคุณสมบัติด้านความบันเทิงมารวมกัน” Tommy Mottola ประธาน Sony Music และเจ้าพ่อด้านความบันเทิงซึ่งเป็นนักลงทุนและเป็นหุ้นส่วนกับ Planet Cazmo กล่าว “เราเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้า”

ก่อตั้งโดยทหารผ่านศึกของ LucasArts และ Pileated Pictures ( Pileated.com ) Happy Giant Media พัฒนาและเผยแพร่เกมโซเชียลที่เล่นได้ฟรีสำหรับมือถือ แท็บเล็ต และแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่ Happy Giant เป็นแผนกหนึ่งของ Planet Cazmo LLC

สำนักงานครอบครัว Pritzker/Vlock เป็นเจ้าของและจัดการกลุ่มธุรกิจสาธารณะ ธุรกิจผู้บริโภค เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์อุตสาหกรรมและการแพทย์ และเทคโนโลยี กองทุนร่วมลงทุนหลายแห่ง และอสังหาริมทรัพย์

ก่อตั้งโดยทหารผ่านศึกของ LucasArts และ Pileated Pictures ( Pileated.com ) Happy Giant พัฒนาและเผยแพร่เกมโซเชียลที่เล่นได้ฟรีสำหรับมือถือ แท็บเล็ต และแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่ Happy Giant เป็นแผนกหนึ่งของ Planet Cazmo LLC

สำนักงานครอบครัว แอพแทงบอล เป็นเจ้าของและจัดการกลุ่มธุรกิจสาธารณะ ธุรกิจผู้บริโภค เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์อุตสาหกรรมและการแพทย์ และเทคโนโลยี กองทุนร่วมลงทุนหลายแห่ง และอสังหาริมทรัพย์

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย 21 กุมภาพันธ์ 2555 (GLOBE NEWSWIRE) — OCZ Technology Group, Inc. (Nasdaq:OCZ) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านไดรฟ์โซลิดสเตตประสิทธิภาพสูง

(SSD) สำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ประกาศความพร้อมใช้งานทันทีของตัวเร่งความเร็วการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กร OCZ-SANRAD VXL โดยนำเสนอการแคชแฟลชและการเร่งความเร็ว VMware สำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง รวมถึง VMware® ESX และ Citrix® Xen

OCZ-SANRAD VXL ปรับเปลี่ยนตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรได้อย่างมาก โดยอนุญาตให้ OCZ Z-Drive R4 รุ่นใดก็ตามที่ใช้ PCIe รวมถึง Z-Drive R4

CloudServ™ ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ เพื่อใช้เป็นตัวเร่งความเร็วสำหรับการจัดเก็บ iSCSI และ FC แบบดั้งเดิม . สิ่งนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ SAN ระดับ 1 ที่มีราคาแพงในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีระดับองค์กรที่หลากหลาย ตั้งแต่การจำลองเสมือนของแอปพลิเคชันไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือน (VDI)

ในการเปิดตัวครั้งนี้ OCZ จะจัดให้มีการสาธิตสดในสถานที่จริงกับลูกค้าองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยเครื่องเสมือนได้เร็วกว่า SAN แบบเดิมถึง 25 เท่า ในขณะที่ยังช่วย

ให้การโยกย้ายเครื่องเสมือนจากเครื่องเดียวได้อย่างราบรื่น โฮสต์ไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่สูญเสียการเข้าถึงแฟลชแคชหรือประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้าง

พื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือน VXL และที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชของ Z-Drive R4 สามารถดำเนินการบูทสตอร์มของผู้ใช้หลายร้อยหรือหลายพันคนได้เร็วกว่าที่ทำกับที่จัดเก็บข้อมูล SAN ทั่วไปอย่างมาก

“การรวมซอฟต์แวร์ OCZ-SANRAD VXL เข้ากับ Z-Drive R4 PCIe SSD ช่วยให้สามารถส่งมอบระบบประสิทธิภาพเสมือนที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการกระจายทรัพยากร

แฟลชอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องเสมือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชันหลัก” ดร. Allon Cohen รองประธานฝ่ายการตลาด-องค์กร OCZ Technology “ตรงกันข้าม

กับโซลูชันแคชอื่น ๆ ชุด Z-Drive VXL ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเอเจนต์หรือไดรเวอร์บน VM แต่ละตัว และเนื่องจากข้อมูลที่แคชไว้ถือเป็นเอนทิตีการจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริง จึงสามารถโยกย้าย

ได้อย่างราบรื่นระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ESX พร้อมกับเซิร์ฟเวอร์เสมือน โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือ การแทนที่การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ SAN ระดับ 1 ซึ่งสามารถปรับใช้ได้อย่างราบรื่นในโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ซึ่งมีทั้งความเรียบง่ายและคุ้มค่ามากขึ้นในการบำรุงรักษา”

VXL รองรับ VMware vMotion™ อย่างสมบูรณ์ และรับประกันการโยกย้ายแคช โดยที่ข้อมูลที่แคชไว้ถือเป็นเอนทิตีการจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริง และสามารถย้ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ VMware

ESX ร่วมกับโวลุ่มเสมือนได้โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ สำหรับไฮเปอร์ไวเซอร์ ESX, Microsoft® Hyper-V™ และ Citrix XenServer™ นั้น VXL ไม่ต้องการเอเจนต์ระบบปฏิบัติการ

แยกต่างหากในการติดตั้งในเครื่องเสมือนแต่ละเครื่อง เช่นเดียวกับโซลูชันอื่นๆ ทำให้การจัดการไอทีและการปรับใช้ง่ายขึ้นจากระบบส่วนกลางเพียงระบบเดียว VXL ช่วยให้มั่นใจถึงการ

สนับสนุนอัตโนมัติสำหรับ OS ใดๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยไฮเปอร์ไวเซอร์ รวมถึงเวอร์ชันที่ทันสมัยทั้งหมดของ Microsoft Windows®, ลีนุกซ์รุ่นหลักๆ ทั้งหมด, OpenSolaris™ และ FreeBSD และอื่นๆ

VXL จัดเตรียมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการไอทีระดับองค์กร รวมถึงการผสานรวมกับคอนโซลการจัดการการจำลองเสมือน VMware vCenter™ ตลอดจนซอฟต์แวร์ Storage

Pro สำหรับการจัดการการรวมระยะไกลของ OCZ Z-Drive R4 และ CloudServ ในศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ VXL ยังให้การแคชตามนโยบายแบบไดนามิกที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับ

แอปพลิเคชันที่สำคัญ เช่น Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server และแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรอื่นๆ ด้วยคุณสมบัติการจัดการไอทีระดับองค์กรเหล่านี้ VXL จะเปลี่ยนวิธีการจัดการที่จัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์และในศูนย์ข้อมูลระดับองค์กร

กำลังสาธิตโซลูชันระบบประสิทธิภาพเสมือน Z-Drive R4 และ VXL ที่น่าตื่นเต้นแก่ลูกค้า หากต้องการจัดเตรียมการสาธิตสด โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชี OCZ ของคุณ หรือลูกค้าใหม่สามารถติดต่อกับทีมองค์กรของเราได้โดยตรงที่ นี่

ซึ่งก่อตั้งในปี 2545 เป็นผู้นำด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายไดรฟ์ Solid-State (SSD) ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ระดับพรีเมียม OCZ

ได้สร้างความเชี่ยวชาญด้านหน่วยความจำความเร็วสูงเพื่อเป็นผู้นำในตลาด SSD ระดับองค์กรและผู้บริโภค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แข่งขันกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบแม่เหล็ก (HDDs) แบบหมุนได้

เร็วกว่า เชื่อถือได้มากกว่า สร้างความร้อนน้อยกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า HDD ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอย่างมาก นอกจากเทคโนโลยี SSD แล้ว OCZ ยังนำเสนอส่วน

ประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานระดับองค์กร ตลอดจนโซลูชั่นเกมคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม:www.ocztechnology.com

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และความคาดหวังในอนาคต และด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทราบและไม่

ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ OCZ Technology Group, Inc. แตกต่างไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า . ในบริบทนี้ คำต่างๆ เช่น

“จะ” “จะ” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ควร” หรือคำและวลีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ มักจะระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นในนามของ OCZ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าผลลัพธ์ที่แท้

จริงของ OCZ อาจแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ

ยอมรับของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ของ OCZ และความสามารถของ OCZ ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในสภาพ

แวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคทั่วไปเช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมที่ให้บริการ OCZ รวมถึงการผลิตคอมพิวเตอร์ ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมและออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและผู้

ให้บริการเนื้อหา และผู้ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ความสามารถของ OCZ ในการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถ

ของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่ว

ไปอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A — ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ 1 ในรายงานประจำปีของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554

และแก้ไขในเดือนพฤษภาคม วันที่ 31 พ.ย. 2554 และคำชี้แจงในเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ ๆ ไป ยื่นได้ทั้งที่www.sec.govและผ่านทางเว็บไซต์ของ OCZ ที่www.ocztechnology.com OCZ ไม่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

พาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 ก.พ. 2555) – Friend2Friendบริษัทเทคโนโลยีและโซลูชั่นโซเชียลมีเดียที่ทำงานร่วมกับแบรนด์และเอเจนซี่สื่อระดับโลกมากกว่า

หนึ่งร้อยแห่ง เปิดตัวการอัปเกรดครั้งใหญ่เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย Friend2Friend Social Media Platform™ เป็นระบบจัดการโซเชียลมีเดีย (SMMS) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งช่วยให้แบรนด์และเอเจนซี่สื่อระดับโลกฝึกฝนและมีส่วนร่วมกับผู้ชมในโซเชียล

การอัพเกรดแพลตฟอร์มของ Friend2Friend เป็นมากกว่าแค่การสร้างและจัดการเนื้อหาของเพจ Facebook; ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง จัดการ ตรวจสอบ และวัดผลแคมเปญการ

ตลาดบนโซเชียลมีเดียแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถปรับใช้ใน Facebook และแพลตฟอร์มอื่นๆ แพลตฟอร์มที่อัปเกรดใหม่นี้ประกอบด้วยประเภทแคมเปญที่หลากหลาย รวมถึงการค้าเพื่อสังคม แบบทดสอบทางสังคม การจัดการการแข่งขันแบบบริการตนเอง และแคมเปญชิงโชค

แพลตฟอร์มนี้รวมเอาแอปพลิเคชัน การเผยแพร่ การกลั่นกรอง การวิเคราะห์ และการดูแลแคมเปญ และตอบสนองความต้องการที่สำคัญสำหรับแบรนด์ในการควบคุมแคมเปญการตลาดเพื่อ

สังคมของพวกเขา นอกจากนี้ ยังให้ความยืดหยุ่นและเป็นส่วนตัวตามที่ต้องการเพื่อมอบประสบการณ์แบรนด์ที่ไม่ซ้ำใครอย่างแท้จริงให้กับแฟนๆ แอปพลิเคชันการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มได้รับ

การออกแบบมาเพื่อเอาชนะความท้าทายที่สำคัญที่แบรนด์ต้องเผชิญในความพยายามทางการตลาดเพื่อดึงดูดแฟนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในรูปแบบที่น่าสนใจ เป็นกันเอง และพูดคุยได้

Roger Katz ซีอีโอของ Friend2Friend กล่าวว่า “การอัพเกรดครั้งใหญ่นี้มอบเครื่องมือที่สนับสนุนความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นของแบรนด์ในยุคใหม่ของการตลาดโซเชียลมีเดีย”

Roger Katz ซีอีโอของ Friend2Friend กล่าว “เราเห็นแบรนด์เรียกร้องการมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและปรับขนาดได้ แต่ยังเน้นที่การสนับสนุนผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของพวกเขา – แฟน

ๆ ทางสังคมของพวกเขา – เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แบรนด์ที่แท้จริงและมีความหมายกับเพื่อน ๆ แบรนด์ที่เข้าใจสังคมมากที่สุดเคารพในความสัมพันธ์ของพวกเขากับพวกเขา แฟนๆ และแคมเปญที่ขับเคลื่อนโดย Friend2Friend มักจะมุ่งเน้นไปที่การพบปะสังสรรค์อย่างแท้จริงกับประสบการณ์ของแบรนด์ ในแบบที่ไม่เคยรู้สึกว่าถูกบังคับ”

โซลูชันการค้าทางโซเชียลช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สร้างแคมเปญบน Facebook ที่อนุญาตให้แฟนๆ พิจารณา แชร์ และเริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดภายในวอลล์ Facebook ตอนนี้ แบรนด์ต่างๆ สามารถสร้างแคมเปญที่อนุญาตให้มีการพบปะเพื่อนฝูงตามความชอบและความสนใจของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการดำเนินการที่สร้างรายได้

โซลูชันแคมเปญแบบบริการตนเองเพื่อให้แบรนด์ต่างๆ สามารถสร้างและจัดการการชิงโชค การแข่งขัน และแคมเปญตอบคำถามทางสังคมแบบโต้ตอบบน Facebook อย่างต่อเนื่อง การ

ชิงโชคเพื่อชิง Kindle Fire ที่สร้างขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม Friend2Friend สามารถพบได้บนหน้า Facebook ของ Friend2Friend ที่นี่: http://www.facebook.com/Friend2Friend

โซลูชันการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อช่วยให้แบรนด์จูงใจแฟนๆ ให้แชร์ข้อความเกี่ยวกับแบรนด์ผ่านเครือข่ายสังคมโดยใช้ “การกระทำทางสังคม” ที่แพร่หลายโดยเนื้อแท้ เช่น: การแชร์

รูปภาพ/วิดีโอ การให้ของขวัญเสมือนจริง แบบทดสอบและแบบสำรวจ; การค้นพบเนื้อหา การเล่าเรื่องแบรนด์ เกมโซเชียล และการลงคะแนนเนื้อหา และอื่น ๆ.
โซลูชั่นโซเชียลโมบายล์:เพื่อให้แบรนด์สามารถขยายแคมเปญโซเชียลไปยังสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ระบบการจัดการแคมเปญส่วนหลังที่มีการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด การจัดการโพสต์บน Facebook และการกลั่นกรองเนื้อหาแคมเปญผู้ใช้แพลตฟอร์มล่าสุดของ Friend2Friend ได้แก่:

Universal Picturesใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Friend2Friend เพื่อให้แฟน ๆ เปลี่ยนแผนการไปดูหนังเป็นประสบการณ์โซเชียลบน Facebook ได้อย่างง่ายดาย ด้วยแอพจำหน่ายตั๋ว Universal Pictures แฟนๆ สามารถดูและแชร์ตัวอย่างภาพยนตร์ ค้นหาเวลาฉาย เชิญเพื่อน และซื้อตั๋ว โดยไม่ต้องออกจาก Facebook wall ยูนิเวอร์แซลเริ่มต้นความ

คิดริเริ่มการค้าเพื่อสังคมด้วยภาพยนตร์เรื่อง ” Safe House ” และวางแผนที่จะใช้แอปนี้ในภาพยนตร์เรื่อง ” Dr. Seuss’ The Lorax ” ที่กำลังจะเข้าฉาย และภาพยนตร์สำคัญอื่นๆ ที่เข้าฉายในปี 2012 และปีต่อๆ ไป แคมเปญนี้ทำให้การตั้งค่าของผู้ชมภาพยนตร์สามารถเข้าสังคมได้ภายใน Facebook แล้วเปลี่ยนเป็นการกระทำที่สร้างรายได้

Leigh Godfrey ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล Universal Pictures กล่าวว่า “ความคิดริเริ่มการค้าเพื่อสังคมแบบใหม่นี้ทำให้แฟนๆ Facebook ของเรามีวิธีการง่ายๆ ในการแบ่งปัน

ความกระตือรือร้นในการไปดูหนัง” “เราเห็นการตอบรับที่ยอดเยี่ยมกับ ‘Safe House’ และคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าเครื่องมือพิเศษนี้จะยังคงใช้งานได้ต่อไป ในขณะที่แฟนๆ วางแผนที่จะดูภาพยนตร์ Universal ภาคอื่นๆ ในปี 2012″

นิตยสาร Outsideที่ได้จับคู่แพลตฟอร์มของ Friend2Friend กับเนื้อหามากมายของ Outside เพื่อขับเคลื่อน ” Outside Challenge ” แบบทดสอบรายวันบน Facebook ที่เน้น

เรื่องความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกาย คำถามประจำวันจะถูกโพสต์บนหน้า Facebook ของ Outside และแฟน ๆ สามารถทดสอบความรู้ เข้าร่วมชิงรางวัล รับเคล็ดลับการ

ออกกำลังกายอันมีค่า ตอบกลับด้วยความคิดของตนเอง และแบ่งปันคำถามกับเพื่อน ๆ โดยไม่ต้องออกจาก Facebook แคมเปญนี้อนุญาตให้ Outside ได้แสดงความรู้และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญกับแฟนๆ ในรูปแบบที่มีส่วนร่วม ในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มในการดูแลการส่งมอบและจัดตารางผลลัพธ์

“แคมเปญโซเชียลมีเดีย (ของเรา) เพิ่มมิติใหม่ในวิธีที่แฟนๆ ของเราสามารถโต้ตอบกับ Outside Magazine และเนื้อหาที่ได้รับรางวัลของเรา” Jen Wittman ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ของ Outside Magazine กล่าว “เราสร้างแคมเปญโซเชียลที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาจำนวนมากตลอดทั้งปี โดยแต่ละแคมเปญมีธีมใหม่ และแต่ละแคมเปญมีเป้าหมายในการผลักดันการมีส่วนร่วมทางสังคม เราพึ่งพาแพลตฟอร์ม Friend2Friend เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น”

Backbone Mediaเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์และสื่อชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านลูกค้าแบรนด์ไลฟ์สไตล์แอคทีฟ Backbone Mediaหันไปหา Friend2Friend เพื่อจัดหาแพลตฟอร์มทางเทคนิค

ที่กว้างขวาง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างแคมเปญโซเชียลที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับลูกค้าหลายราย รวมถึง New Belgium Brewing , Polartec และงานการกุศล เช่นแคมเปญ ” Save the Colorado River ”

Greg Williams ผู้อำนวยการด้านสื่อของ Backbone Media กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนดิจิทัลที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟที่โดดเด่น เราพึ่งพา Friend2Friend เป็น

พันธมิตรด้านเทคนิคของเราสำหรับโซเชียล” “เช่นเดียวกับ Backbone Media Friend2Friend เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าสังคมคือ ‘ปกติ’ ใหม่ในด้านการตลาด และได้สร้างโซลูชันทางเทคนิคที่ครอบคลุมความต้องการและความท้าทายของแบรนด์ที่มองการณ์ไกลและเข้าใจสังคมในทุกสเปกตรัม ตั้งแต่ความประทับใจ การมีส่วนร่วม ไปจนถึงการค้าขาย ”

รายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Friend2Friend เพิ่มเติมโดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Friend2Friend สามารถดูได้ที่http://www.friend2friend.com/clients/ลิงก์ไปยัง Screen Grabs ของแคมเปญ: https://www.dropbox.com/gallery/42460345/1/Press?h=52fa81

Friend2Friend เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชั่นโซเชียลมีเดียระดับโลกที่ให้บริการโซลูชั่นการจัดการแคมเปญที่ส่งผลให้มีส่วนร่วม ชุมชนและการค้าที่ดีขึ้น แบรนด์และเอเจนซี่สื่อชั้น

นำระดับโลกมากกว่าหนึ่งร้อยราย เช่น Universal Pictures, Dreamworks, Volkswagen, Hyundai, HarperCollins, People’s Choice Awards, REI, The North

Face, Polartec, New Belgium Brewing, Bacardi, Siemens และอื่นๆ ได้เลือก Friend2Friend เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม แคมเปญโซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ของแต่ละบุคคล และส่งมอบด้วยความเร็วและความน่าเชื่อถือแบบเบ็ดเสร็จ บริษัทมีสำนักงานในพาโลอัลโต นิวยอร์ก และบาร์เซโลนา เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่www.friend2friend.com